Untitled design 18

Sống xanh

HomePage AboutSec img 2 18102020
Thiet ke khong ten 1
Định nghĩa về lối sống xanh / bền vững là “một lối sống cố gắng giảm thiểu việc sử dụng tài nguyên của cá nhân và tài nguyên thiên nhiên
Nói một cách đơn giản nhất, sống xanh là đưa ra các quyết định ủng hộ và hướng đến sự phát triển bền vững. Tất cả nhằm giảm tác động tiêu cực và thúc đẩy “sức khoẻ” của con người và môi trường.

Tip Sống xanh

01

02

Sống không rác thải

Sống không rác thải

Sống không rác thải: 30 cách để bắt đầu giảm thiểu rác thải gây hại cho môi trường Bạn cảm thấy muộn phiền khi nhìn